PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO SERVERU BAGRY.CZ A PRÁVNÍ OMEZENÍ

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER, SE POZORNĚ SEZNAMTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEBOVÝ SERVER.

Používání Webového serveru

Provozovatel tohoto serveru ("Provozovatel") vás opravňuje k prohlížení a stahování materiálů z tohoto webového serveru ("Webový server") jen pro vaše osobní nekomerční použití za předpokladu, že všechny údaje, které se týkají autorských a jiných vlastnických práv, jež jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se vyskytují na tomto Webovém serveru, nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně ukazovat či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném Webovém serveru či v jiném síťovém prostředí je zakázáno. Materiály na tomto Webovém serveru pod ochranou autorského práva a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z tohoto Webového serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento Webový server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Odmítnutí odpovědnosti

MATERIÁLY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Závazky Provozovatele týkající se jeho produktů a služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto Webového serveru by neměl být vykládán jako změna těchto smluv. Provozovatel dále neručí za správnost a úplnost materiálů a služeb na tomto Webovém serveru. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto Webovém serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto Webovém serveru nemusí být aktuální a Provozovatel se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto Webovém serveru aktualizovat.

Omezení odpovědnosti

PROVOZOVATEL, JEHO DODAVATELÉ ANI JINÉ TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT NEBO VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU, JAKÉHOKOLIV WEBOVÉHO SERVERU, NA KTERÝ TENTO SERVER ODKAZUJE, NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA KTERÉMKOLIV NEBO NA VŠECH TAKOVÝCH WEBOVÝCH SERVERECH, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA PROVOZOVATEL BYL NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚN.

Podmínky, jimž se uživatel podřídí

Provozovatel od vás nechce prostřednictvím tohoto Webového serveru přijímat důvěrné ani chráněné informace. Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení ("Sdělení"), která přenesete nebo zašlete na tento Webový server, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné. Provozovatel nebude mít ke Sdělením žádné závazky. Provozovatel a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit, začleňovat a jinak používat Sdělení a všechna data, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti Sdělení pro jakékoliv komerční či nekomerční účely. Určitelné osobní informace poskytnuté Provozovateli za účelem získání produktů nebo služeb budou zpracovány Provozovatelem nebo jím pověřenými třetími stranami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Správcem osobních informací je Provozovatel. Určitelné osobní informace poskytnuté Provozovateli mohou být Provozovatelem předány dál za účelem získání více publicity pro zadané informace. Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento Webový server nebo z tohoto Webového serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Uživatelské diskusní skupiny

Provozovatel může, ale není povinnen, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části Webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá Sdělení nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení, diskusních skupin, bulletinů či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových Sdělení. Provozovatel si ponechává právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by Provozovatel považoval za urážlivý, nactiutrhačný, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

Odkazy na webové servery třetích stran

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto Webovém serveru uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tento Webový server. Provozovatel nepřezkoumával všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědný za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení Provozovatele a Provozovatel neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento Webový server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odkazy na tento Webový server

 Webové stránky odkazující na tento Webový server musí splňovat následující podmínky:

  •  Mohou odkazovat na obsahy Webového serveru, avšak nesmí je replikovat.
  •  Neměly by vytvářet prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů Webového serveru.
  •  Neměly by naznačovat, že Provozovatel schvaluje dané stránky či produkty.
  •  Neměly by nesprávně prezentovat vztah k Provozovateli.
  •  Neměly by prezentovat nepravdivé informace o produktech a službách Provozovatele.
  •  Neměly by používat logo Provozovatele bez svolení Provozovatele.
  •  Neměly by obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, a měly by obsahovat pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Obecná ustanovení

Provozovatel spravuje tento Webový server ze svých kanceláří v Praze a v Brně. Provozovatel netvrdí, že materiály na tomto Webovém serveru jsou vhodné nebo dostupné pro používání mimo Českou republiku a že přístup k těmto materiálům na územích, kde je jejich obsah protiprávní, je zakázán. Nesmíte používat, exportovat nebo reexportovat materiály nebo služby dostupné na tomto Webovém serveru nebo jakoukoliv jejich kopii či adaptaci v rozporu s jakýmkoliv platným zákonem či předpisem, včetně, ale bez omezení, zákonů a předpisů České Republiky o exportu. Jestliže se rozhodnete navštívit tento Webový server z místa nacházejícího se mimo území České republiky, činíte tak z vlastní iniciativy a jste odpovědni za slučitelnost této aktivity s platnými místními zákony. Tyto Podmínky budou vykládány a sestaveny podle zákonů České republiky, aniž by byly uvedeny v platnost jakékoliv zásady kolize právních norem.

Provozovatel může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a přečíst si aktuálně platné Podmínky, neboť pro vás jsou závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto Webového serveru.