Ochrana osobních údajů na webu www.bagry.cz

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu ww.bagry.cz (dále též „Web“), provozovaný provozovatelem CE Grid, s.r.o., IČ: 29209609, sídlem Hádecká 180/21, Brno, PSČ: 614 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65842, kontaktní též na info@cegrid.eu  vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit Webu takto:

  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25. 05. 2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
  2. Web není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 18 let.
  3. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. Tyto osobní údaje máme za účelem Vaší registrace/zřízení Vašeho uživatelského účtu.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:

-       mohli poskytnout naše služby,

-       splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady,

-       protože jste nám sami udělili souhlas,

Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

Příjemci osobních údajů jsou:

a)     provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,

b)     poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní)

c)     provozovatelé služeb webhostingu, serverových a služeb,

d)     poskytovatelé platebních služeb

e)     poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,

a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé.

  1. Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na Webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.
  2. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@cegrid.eu. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.
  3. V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.