Novela Horního zákona poškozuje těžební společnosti

Těžební unie vznáší protest proti chystané novelizaci Horního zákona a Zákona o geologických pracích. Zástupci těžebního odvětví považují navrhované změny za nekoncepční a diskriminační.

Novela ukládá těžebním společnostem ve stanovené lhůtě zpracovat návrh na odpis zásob těžebních ložisek, nesplnění této povinnosti může být sankcionováno až do výše 20 milionů korun. Těžební společnosti jsou tak nuceny poškozovat svou vlastní podnikatelskou činnost a náklady s tím spojené navíc uhradit. Násilný zásah do hospodaření firmy může vést k řadě soudních sporů, včetně mezinárodních arbitráží za několik desítek miliard korun. Pro mnoho těžebních společností může mít zneužívání této právní normy likvidační účinek.

„Změna zákona zvyšuje riziko korupce. Dle novely má být podkladem pro rozhodnutí úředníků obecný zájem na ochraně životního prostředí, který však není blíže definován. Neexistuje pravidlo, podle kterého by se dalo transparentně rozhodnout, zda tento zájem převažuje nad zájmem vlastníka (těžební společnosti) vytěžit zásoby. Vždy tedy půjde o subjektivní rozhodnutí, které bude generovat právní spory,“ komentuje postoj zástupců těžebních společností Milena Šandová, ředitelka Těžební unie.

Nová úprava přitom nijak nevylepšuje současný stav. Současná právní úprava báňských předpisů neumožňuje provádět jakékoliv průzkumné a těžební práce na ložisku v případě nesouhlasu místních samospráv či občanských sdružení. Nelze zahájit těžbu v nových lokalitách bez kladného posouzení dopadu těžby na životní prostředí (E.I.A.), které zaručuje transparentnost celého procesu.

Těžební společnosti patří k největším zaměstnavatelům v České republice a jedním z důsledků novely může být masivní propouštění zaměstnanců v řadě regionů. Poškozeny budou v důsledku i obce, které by přišly o řadu prostředků plynoucích do jejich rozpočtů z daní těžebních společností.

Postoj Těžební unie k novele zákona je totožný se stanoviskem Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a zástupců významných společností z těžebního odvětví.

„Těžební unie navrhuje jako jediné racionální řešení odložení projednávání novely a zároveň vyzývá k diskusi všech zainteresovaných stran a k snaze společně nalézt přijatelný konsensus“, uzavírá Šandová.

Těžební unie je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.

Členy Těžební unie jsou společnosti zabývající se těžbou nerostných surovin, další početnou skupinu tvoří geologové, kartografové a projekční společnosti, dále pak výrobci a prodejci strojů a zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin. V neposlední řadě odborné vysoké a střední školy a muzea.

Hlavní činností Těžební unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, pořádání setkání, seminářů a školení.